Techno-AVUP http://suphote.siam2web.com/

แบบบันทึกการจัดทำคำอธิบายรายวิชา โลกวิทยา 

รายวิชาวิทยาศาสตร์    ผู้สอน นายสุพจน์   คนยืน    

รหัสวิชา ว 30104                           ชื่อรายวิชา  โลกวิทยา

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  เวลา  20  ชั่วโมง

                       จำนวน  0.5  หน่วยกิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

 

(picture) 2009516_71851.jpg

คำอธิบายรายวิชา

            การศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก ปรากฏการณ์ทางธณี การหาอายุชองหินและซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาอายุของโลกโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการสืบเสาะหาความความรู้ การสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถตัดสินใจและนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

มาตรฐาน ว 6.1  

 ตัวชี้วัด

1. สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก

2. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการทางธรณีภาคของลก

3. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

4. สืบค้นและอธิบายความสำคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5. สำรวจ วิเคราะห์และอธิบาย การลำดับชั้นหินจากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบาย

     ประวัติความเป็นมาของพื้นที่

6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา

สาระการเรียนรู้
 

ความรู้ 

1. บอกและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีของโลก

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะโครงสร้างชั้นต่างๆของโลก

3. อธิบายองค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างโลกแต่ละชั้น

ชุดคำถามสำคัญ

1. ลักษณะโครงสร้างภายในโลกเป็นอย่างไร

2. นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการศึกษา โครงสร้างของโลกอย่างไร

ทักษะกระบวนการ

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมีของโลก

2. เขียนแผนภาพ และทำแบบจำลองโครงสร้างของโลก

3. เขียนบทความหรือแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของโลก

คุณลักษณะ

1. ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะโครงสร้างของโลกและการนำความรู้ดังกล่าวไปอธิบายปรากฏการณ์

    ทางธรณีที่เกิดขึ้นบนโลก

2. มีจิตวิทยาศาสตร์เช่น ช่างสังเกต ชอบค้นคว้า ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ารประเมินผลรวมยอด

 ชิ้นงานหรือภาระงาน  แบบจำลองโครงสร้างของโลก

การประเมินผล   เกณฑ์การประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 4,834 Today: 2 PageView/Month: 15

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...